Etologia de Polistes simillimus Zikán, 1951 (Hymenoptera, Vespidae)

  • Danielle Jenevain Grazinoli
  • Fábio Prezoto

Resumo

Abstract. Ethology of Polistes simillimus Zíkan, 1951 (Hymenoptera, Vespidae).
Publicado
2009-08-11