Almeida, Edmilton Pereira, Hospital Monte Sinai, Brasil