(1)
Mezzaroba, C.; Gonçalves Bitencourt, F. Esporte E Ideologia No periódico on-Line El País Brasil. CSOnline 2020.