[1]
E. . Nikolskaya, D. . Galkin, N. . Kovaleva, S. . Feoktistov, and E. . Tretyak, “Staffing Formation in the Hospitality Industry”, ABET, vol. 12, no. Special Issue, Nov. 2022.