[1]
M. . Chardymskiy, P. . Rostovtseva, T. . Arkhipova, I. . Solomina, and V. . Zhuchkov, “Improving Digital Technologies in the Tourism Business”, ABET, vol. 12, no. Special Issue, Nov. 2022.