Vidal, M. D., Pozzan Paim, F., Meloni Nassar, P. and Rodrigues Simonetti, S. (2021) “Impacts of Covid-19 Pandemic on Ecotourism Segment in Amazonas State, Brazil”, Anais Brasileiros de Estudos Turísticos, 11. doi: 10.5281/zenodo.5770250.