Vidal, M. D., Pozzan Paim, F., Meloni Nassar, P., & Rodrigues Simonetti, S. (2021). Impacts of Covid-19 Pandemic on Ecotourism Segment in Amazonas State, Brazil. Anais Brasileiros De Estudos TurĂ­sticos, 11. https://doi.org/10.5281/zenodo.5770250