(1)
Chardymskiy, M. .; Rostovtseva, P. .; Arkhipova, T. .; Solomina, I. .; Zhuchkov, V. . Improving Digital Technologies in the Tourism Business. ABET 2022, 12.