[1]
Vidal, M.D., Pozzan Paim, F., Meloni Nassar, P. and Rodrigues Simonetti, S. 2021. Impacts of Covid-19 Pandemic on Ecotourism Segment in Amazonas State, Brazil. Anais Brasileiros de Estudos TurĂ­sticos. 11, (Jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.5770250.